Summer Soccer Training 2022- Class Schedule 

 

Regular Class 常規課堂: June 19, June 26, July 10, July 17, July 24, August 7, August 14, August 21

 

OFF (NO class) 沒有課堂: July 3, July 31

 

Supplementary class 補堂: September 4